Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Prehľad kategórii a podkategorií pedagogických a odborných zamestnancovZákon č. 307/2014

zo 16. októbra 2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 312/2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 390/2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 37/2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 151/2010

o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 508/2009

ktorým sa ustanovjujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorým sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyradené technické zariadenia.

Zákon č. 445/2009

o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

Zákon č. 423/2009

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 317/2009

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 37/2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 131/2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 597/2003 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon č. 553/2003

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 341/2004 

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Zákon č. 311/2001

zákonník práce

Smernica č.7/2010

ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Príloha k Smernici č. 7/2010

vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a osvedčenia o atestáciách

Smernica č. 18/2009

ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu 
kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov na účely akreditácie

Vyhláška o stredných školách č. 65/2015

vyhláška doplňujúca zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008

Vyhláška č. 97/2010

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu 
ďalšieho vzdelávania, o obsahu ţiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o 
absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náleţitostiach 
osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii

 


Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.